لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1آيات امامت در قرآن (جلسه دوم/ الف)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
2ادله مخالفين خلافت سياسي چيست؟ (جلسه دهم / الف)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
3استدلال بر امامت قرآني اهل بيت (ع) از لسان امام رضا (ع)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
4امامت مقامي فراتر از نبوت (جلسه پنجم/ب)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
5اولين نظريه علماي شيعه در مورد امامت در قرآن چيست؟ (جلسه هشتم / الف)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
6برداشت هاي علماء از امامت در قرآن و روايات (جلسه سوم)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
7تئوري دوم در حکومت اسلامي (جلسه دهم / ب)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
8تبيين نظريه امامت ملکوتي علامه طباطبايي (جلسه دهم / ج)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
9تفاوت تکفير در نزد شيعه و اهل سنت (جلسه دوم/ ب)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
10چگونگي اثبات جدا بودن امامت از نبوت (جلسه ششم/ الف)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
11چگونه بدانيم نصب امام تشريعي است يا تکويني؟ (جلسه هفتم / الف)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
12شرايط و جايگاه روايت در تفسير آيات قرآن (جلسه پنجم/الف)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
13صفات امام در قرآن (جلسه چهارم/ب)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
14مقام جعل تشريعي امامت در قرآن چيست؟ (جلسه هفتم / ب)حيدري سيدکمالdownloadicon-9
15مهمترين محورهاي قرآني در بحث امامت (جسله اول / ب)حيدري سيدکمالdownloadicon-9