حسينيه سنابس شرقي

آدرس اینترنتی: http://www.esanabis.com

زبان ها: عربی

پست الکترونیک:

کشور: بحرین

چکیده: معرفي حسينيه، معرفي منطقه مني(السنابس الشرقيه )، معرفي حسينيه ها و مساجد منطقه