مؤسسه آموزشي پژوهشي حقوق و فضاي اسلامي

آدرس اینترنتی: http://www.mhqe.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: درباره موسسه، معاونت آموزش و پژوهش، پايگاه اطلاع رساني،‌سامانه اساتيد و دانشجويان