نبي رضا عابدي

آدرس اینترنتی: http://www.moulananabirazaabidi.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: بيوگرافي،‌سخنراني،‌اخبار و حوادث، گاري ويدئو و صوتي