مرکز اسلامي علي رضا

آدرس اینترنتی: http://www.essexjamaat.org.uk

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: انگلیس

چکیده: برنامه ها، خبر، مقاله، آدرس جماعت اسگز، پايگاه هاي شيعي*، تاريخ جماعت اسگز، برنامه هاي صوتي و مناسبت هاي اسلامي