مرکز باب العباس (ع)

آدرس اینترنتی: http://www.dar-e-abbas-houston.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: معرفي مرکز، کمک هاي مالي، منابع، مدرسه اسلامي دار العباس