بنياد حسيني کلگري کانادا

آدرس اینترنتی: http://www.hussainicalgary.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: کانادا

چکیده: مدرسه حسيني ،‌اخبار ،‌اعضاء،‌ارتباطات،‌اوقات شرعي،‌رخداد هاي آينده