جمعيت اهلبيت (ع) در اسکاتلند

آدرس اینترنتی: http://www.edinburghahlulbaytsociety.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: انگلیس

چکیده: مقالات اسلامي، اخبار و تصاوير، رخدادها