کتابخانه بنياد نهج‌البلاغه

آدرس اینترنتی: http://www.nflib.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: معرفي منابع، خدمات عمومي، انتشارات کتابخانه، جستجو، تازه هاي نشر، کتاب هاي کودک و نوجوان، کنگره بين اللملي نهج البلاغه