هيئت عزاداران حسين بن علي (ع) تبريز

آدرس اینترنتی: http://www.hosseinebnali.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: معرفي هيئت، اخبار، گالري هيئت، شهداي هيئت، زيارت عاشورا، آدرس و زمان مراسم